Intresseföreningens årsmötesprotokoll 2011

2011-05-02 13:29

Årsmötesprotokoll 2011

Mårdsjö intresseförening
  Protokoll vid ordinarie årsmöte.

Tid: Lördag 2011-03-26  kl 11.00-13.15
Plats: Byastugan Mårdsjö


Närvarande: Karl-Åke Björkman, Tord Lindberg, Inger Henricsson,  Ulf Henricsson,
  Sigurd Ottossn, Reijo Pasanen, Reidar Mårtensson, Per-Axel Persson,
  Bert-Henrik Henriksson, Ove Jonsson, Patrik Edblom och Kjell-Erik Edblom.

§  1 Mötets öppnande
 Karl-Åke Björkman  förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna.

§  2 Mötets presidium
 Beslutas att utse funktionärer för mötet enligt följande:
 Ordförande: Inger Henricsson
 Sekreterare: Kjell-Erik Edblom
 Protokolljusterare jämte ordförande: Sigurd Ottosson och Reijo Pasanen.

§  3 Mötets utlysning
Skriftlig kallelse med föredragningslista har utsänts med brev eller mail till alla med känd adress. Årsmötet beslutar godkänna mötets utlysning.

§  4 Verksamhetsberättelse
 Efter viss turbulens och ett uppgivet letande upptäcktes verksamhetsberättelsen dold bland några blad med bilder från årets arrangemang. Därmed kunde styrelsens berättelse läsas upp och med några kommentarer med godkännande läggas till handlingarna.

§  5 Ekonomisk redovisning
 Skriftlig ekonomisk redovisning utdelas. Året ger ett överskott om 1 258 kronor..
 I redovisningen ingår upprustningen av sågen. Under överläggningen noteras att endast kostnader som betalats har tagits upp i den redovisningen, men inte skänkt virke och utfört arbete. Ove Jonsson efterlyser en fullständigare redovisning av värdet av de utförda åtgärderna. Mötet beslutar att uppdra till den nya styrelsen att sammanställa en sådan redovisning.

§  6 Revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet
 Sigurd Ottosson föredrar revisorernas berättelse. Revisorerna föreslår att ansvarsfrihet beviljas. Årsmötet beslutar att bevilja kassören och styrelsen ansvarsfrihet för 2010
 
§  7 Fastställande av årsavgift för 2011 och 2012
 Önskemål har framkommit från medlemmar att kunna betala årsavgiften för flera år på en gång. Styrelsen föreslår därför att medlemsavgiften fastställs även för 2012.
 Årsmötet beslutar att fastställa årsavgiften för både 2011 och 2012.  Årsmötet beslutar därefter att fastställa årsavgiften till 40 kronor per år för 2011 och 2012.

   Mårdsjö intresseförening
   Forts på protokoll från årsmöte 2011-03-26

§  8 Budget för 2011
 Karl-Åke Björkman föredrar styrelsens förslag till budget för 2011. Budgeten omsluter 9 850 kronor. Bland annat förutsätts att medlemsavgifterna skall inbringa
2 000 kronor. Detta föranleder en längre diskussion om hur medlemsavgifterna kan inkasseras på ett mera aktivt sätt. Till slut beslutar årsmötet att fastställa budgeten

§  9 Medlemskort
 Önskemål har framförts om att trycka upp medlemskort, som kan användas som kvitto på att medlemsavgiften betalats. Lilian Tegnander har på styrelsens uppdrag arbetat fram förslag till kort, som redovisas. Årsmötet beslutar att ta fram medlemskort enligt
 förslaget.

§  10 Val  av ordförande: 
Till ordförande för ett år beslutar årsmötet att utse Per-Axel Persson
 
§  11 Val av  tre styrelseledamöter för två år
 Valberedningen föreslår Inger Henricsson, Tord Lindberg och Reijo Pasanen. I mötet
 föreslås därutöver Kjell-Erik Edblom Ordförande ställer proposition på de föreslagna och finner att mötet beslutar utse följande:
 Inger Henricsson. Tord Lindberg och Kjell-Erik Edblom

§  12 Ersättare i styrelsen för två år
 Till ersättare för två år utses Reijo Pasanen

§  13 Revisorer
 Till revisorer utses Bert-Henrik Henriksson och Sigurd Ottosson med
Ove Jonsson som ersättare

§  14 Valberedning
 Till valberedning utses Ove Jonsson, Sigurd Ottosson och Ulf Henricsson.
 Ove Jonsson är sammankallande

§   15 Rälsbil på inlandsbanan
Karl-Åke Björkman presenterar en ide om att få köra någon form av  rälsbil på inlandsbanan. Björkman och Ulf Henricsson har gjort en del utredningar kring projektet, men ytterligare utredning behövs. Karl-Åke har presenterat idén för ”Leader”, som tror sig kunna ställa upp med medel till en förstudie om föreningen ställer sig bakom en ansökan om att få genomföra förstudien.
Under överläggningen framkommer att i så fall skulle föreningen anställa en utredare och bli arbetsgivare för denne. Vidare redovisas en kostnad för projektet om
275 000 kronor, varav 228 000 skulle erhållas i bidrag och 68 000 täckas genom ideella insatser.  Flera mötesdeltagare menade att vår förening inte kan åta sig att svara för genomförandet av förstudien i egen regi.

Ulf Henricsson redovisar att kontakt tagits med Yvonne Lif om medverkan av henne eller henne närstående företag. De överläggningarna pågår. Mötet beslutar att i avvaktan på dessa överläggningar bordlägga ärendet.
   Mårdsjö intresseförening
   Forts på protokoll från årsmöte 2011-03-26
§  16 Valborgsmässoafton
 Diskuteras ett arrangemang på valborgsmässoafton. Mötet beslutar att låta genomföra ett sådant. Till kommitté med ansvar för genomförandet utses: Per-Axel Persson, Ulf Henricsson, Inger Henricsson och Patrik Edblom.

§  17 Mårdsjönatta
 Diskuteras ett arrangemang någon gång mitt i sommaren, som brukar kallas mårdsjönatta. I år har Arne Mårtensson föreslagit att det kombineras med en spelmansstämma till Erke Lindbergs minne.
 Mötet beslutar att utse en kommitté med uppgift att arbeta vidare med idéerna med målsättningen att genomföra ett arrangemang.
 Till ledamöter i kommittén utses Per-Axel Persson, Inger Henricsson, Lilian Tegnander och Reijo Pasanen

§  18 Surströmmingsfest
 Förslag delges om att även i år genomföra surströmmingsfest.
 Till kommitté utses: Bert-Henrik Henriksson, Reijo Pasanen, Reidar Mårtensson
 och Marie-Louise Baudin

§  19 Nya stolar
 Förslag har väckts om att inköpa nya stolar till byastugan. Under diskussionen
 föreslås följande uppläggning:Huset tre intressenter – Intresseföreningen, jaktklubben
och fiskevårdsområdesföreningen – bekostar sex stolar vardera. Intresseföreningen ombesörjer inköp av stolar till acceptabelt pris.
 Årsmötet beslutar att för sin del ställa upp på förslaget.

§  20 Stadgeändring
 Karl-Åke Björkman tar upp ett förslag om ändringar av stadgarna.
 Frågan överlämnas till styrelsen för vidare bearbetning

§  21 Sprickor i korkmattan
Ove Jonsson påtalar att det finns sprickor i korkmattan, som inte är bra då fukt kan samlas där. Frågan vidarebefordras till styrelsen för utredning.

 


/Inger Henricsson/   /Kjell-Erik Edblom/
  mötesordförande      sekreterare

Justeras:


/Sigurd Ottosson/


   /Reijo Pasanen/

Besöksräknare Startsidan

Du är besökare nr 12611361sedan sidan startade